กอล์ฟการกุศลนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ | เพรสซิเดนท์ | 20/04/2558
  course  

1. [.W1/1.par5.]-VIP-
ทีม บมจ.ทิพยประกันชีวิต (029)(VIP) 
2. [.W1/2.par5.]-VIP-
ทีม บ.ทิพยประกันชีวิต (059)(VIP) 
3. [.W1/3.par5.]
ทีม คุณสมเกียรติ ศรมณี (110) 
4. [.W2/1.par4.]
ทีม หจก.เอ็ม.ยู.ออยล์ 
5. [.W2/2.par4.]
ทีม พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร์ 2 (105) 
6. [.W3/1.par3.]
ทีม คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ (069) 
7. [.W3/2.par3.]
ทีม บมจ.เมอซ์ (ประเทศไทย) (119) 
8. [.W4/1.par4.]
ทีม กรมสรรพสามิต 1 (062) 
9. [.W4/2.par4.]
ทีม กรมสรรพสามิต 2 (064) 
10. [.W5/1.par4.]
ทีม กรมสรรพสามิต 3 (063) 
11. [.W5/2.par4.]
ทีม กรมสรรพสามิต 4 (061) 
12. [.W6/1.par4.]
ทีม ธนบุรีพานิช (077) 
13. [.W6/2.par4.]
ทีม คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ (078) 
14. [.W7/1.par5.]
ทีม LOXLEY (086) 
15. [.W7/2.par5.]
ทีม บริษัท เวนเจอร์ แค๊ป จำกัด (087) 
16. [.W7/3.par5.]
ทีม คุณธวัช บวรวนิชยกูร (089) 
17. [.W8/1.par3.]
ทีม คุณทินกร ผ่องลักษณา (084) 
18. [.W8/2.par3.]
ทีม พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ (121) 
19. [.W9/1.par4.]-VIP-
ทีม GOLF1 (100)(VIP) 
20. [.W9/2.par4.]-VIP-
ทีม GOLF2 (101)(VIP) 
21. [S10/1.par4.]-VIP-
ทีม SERI MANOP & DOYLE (053)(VIP) 
22. [S10/2.par4.]-VIP-
ทีม คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (083)(VIP) 
23. [S11/1.par5.]
ทีม คุณจันทรา บูรณฤกษ์ (113) 
24. [S11/2.par5.]
ทีม คุณตระกูล วินิจนัยภาค (114) 
25. [S11/3.par5.]
ทีม กรรณภว์ ธนภรรคภวิน (130)  
26. [S12/1.par3.]
ทีม คุณจิโรจน์ ทวีอุดมทรัพย์ (088) 
27. [S12/2.par3.]
ทีม บริษัทน้ำตาลท่ามะกา (115) 
28. [S13/1.par4.]
ทีม พล.อ.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว (091) 
29. [S13/2.par4.]
ทีม IRPC (093) 
30. [S14/1.par4.]
ทีม คุณอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (092) 
31. [S14/2.par4.]
ทีม คุณมานิตย์ สุธาพร (094) 
32. [S15/1.par4.]
ทีม คุณเกรียงศักดิ์ สุไพบูลย์ (095) 
33. [S15/2.par4.]
ทีม นายแพทย์สุรสิทธิ์ อัศดามงคล (104) 
34. [S16/1.par4.]
ทีม คุณพงษ์ศักติท์ เสมสันต์ (106) 
35. [S16/2.par4.]
ทีม ถลาง (135) 
36. [S17/1.par3.]
ทีม TSC (138) 
37. [S17/2.par3.]
ทีม บ.เภสัชกรรมเค.บี.จก. (129) 
38. [S18/1.par5.]-VIP-
ทีม คุณอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล (140)(VIP) 
39. [S18/2.par5.]-VIP-
ทีม คุณพรทิพย์ (150)(VIP) 
40. [S18/3.par5.]
ทีม คุณสหัส ตรีทิพยบุตร (139) 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)